#CHINA-SMOG (CN)

Shijiazhuang, Hebei Province, China — — SHIJIAZHUANG,